StyrelseprotokollProtokoll fört vid styrelsemöte BRO MANSKÖR  (2016-03-14)     (3 sidor)


Närvarande:

Göran Olsson ordf.  Sven-Åke Zakrisson v.ordf.  Lennart Jansson kassör   Bo Hedlund sekr.  Bengt-Erik Malmberg tf dirigent  Leif Osmund ledamot    Lars Wikblom ledamot  Sven-Gunnar Persson ledamot  Sven Andersson suppl.


Plats:Lyran


Sammanträdesdatum:2016-03-14


Tid:17.30 – 18.45


Mötesordning.

1.Förslag till dagordning med några tillägg godkändes.


2.Sven-Åke Zakrisson valdes som mötesordförande och Lars Wikblom som justeringsman.


3. Genomgång av föregående mötes protokoll från 2016-02-22 vilket godkändes.


4.Skrivelser (rapporter)

a)Styrelseprotokoll från GLFS 2016-03-07. Det innehåller i stort sett ett beslut om att anmälan till sångarfesten i Skutskär ska göras senast 31 mars. (Se bilaga 1)


5.Programrådet

a)Protokollet från programrådets möte 2016-03-07 lästes upp. Mötet tog upp detaljer kring Martins begravning och tankar om framträdande sista april. (Se bilaga 2)


b)Nästa möte 2016-04-18


6.Ekonomi

a)Saldot idag är 180892,76 kr rapporterade kassören Lennart J.


7.Inför årsmötet

a)Inga motioner har lämnats in till årsmötet.


b)Ålandsresan. 47 personer har anmält sig till årsmötesresan till Åland 20 – 21 mars. Bengt-Erik M kommer att leda sångerna under middagen på båten och han önskar att koristerna placerar på ett slumpartat sätt vid borden. Detta därför att var och en ska kunna representera sin stämma och att det kan till att små körer bildas vid varje bord. Snapsvisor och andra lämpliga visor sjunges utantill eller med hjälp av medhavd grön bok. Man kan sjunga snapsvisor utan att dricka snaps påstod Bengt-Erik och han hävdade att det var värre förr.


c)Det påmindes om att ta med kopior på lämpliga handlingar inför årsmötet.


8.Medlemsavgift för år 2017. Förtydligande. Styrelseförslag angående  medlemsavgift gäller alltid kommande år enligt vår kassör. Styrelsen ska föreslå till årsmötet att avgiften för 2017 är oförändrad dvs 350 kr.


9.Ej avslutade frågor. Styrelsen beslutade att varje dagordning ska innehålla punkten ”Uppskjutna punkter från förra mötet (ajournerade frågor)”.

Detta för att inte de punkterna inte ska glömmas bort.


10.Uppvaktningar. Jörgen Möllenhoff fyller 80 år torsdagen den 17 mars.


11.Övrigt

a)Anmälan till Göran O. om du vill deltaga på sångarfesten senast 25 mars. Gemensam övning på Valhalla den 28 maj.


b) BMK sjunger på Västerberg under SPF:s årsmöte onsdagen den 6 april kl. 13.00. Under 30 minuter ska BB och BMK sjunga fyra sånger var. Sånger blir ”Älskvärda flicka”,   ”Min stamfar” plus några vårsånger för BMK. Samling i Lyran kl.12.00. Klädsel  blir vit skjorta, väst och svarta byxor.      BB bestämmer själva vilka  sånger som ska framföras.                                                                                                                                                                                                                                         Sista april. Förmodligen framträdande 16.00 i Hofors fastän vi inte har erhållit en tydlig inbjudan. Samling 15.00 i Hofors. Därefter vårsånger kl.18.00 i Lyran med korv- och kaffeförsäljning. Annonseras i ”Din lokaltidning”.


c)20 maj. Trumpetaren Duke Heitger och The Classic Jazz Quartet spelar i Lyran kl. 17.00 den 20 maj. Gruppen var här i mars 2015 och fick lysande recensioner men ljudet var uruselt. Ingvar sköter kontakten med gruppen.


d)En ny kurs i HLR sker förslagsvis 20 april kl.13.00 för att repetera och befästa våra kunskaper i hur man använder en hjärtstartare. Kostnaden  för BMK blir 2800 kr. Vi har inte erhållit några bidrag denna gång trots Görans ivriga försök.


e)Donationer till BMK. Det har blivit vanligt att gåvor vid begravningar har tillfallit Bro Manskör. Alla föreningar som emottar gåvor har en uttalad målsättning att använda gåvorna till behövande, som uppmuntran, till forskning, till prestationer utöver det vanliga m.m. Bro Manskör saknar en plan hur donerade medel ska användas. Styrelsen diskuterade denna fråga och den tas upp på årsmötet.


f)The Cadillac Band vill återigen komma till Lyran i november. Styrelsen ställde sig positiv och gav förslag på 6 november.


g)Inför Martin Embretséns begravning. En allmän fråga togs upp av Bengt-Erik. Ska körsångare som inte deltagit eller sporadiskt deltagit under repetitioner inför ett framträdande få ställa upp på själva framträdandet? Styrelsen ansåg att det är viktigt att vara närvarande vid repetitionerna för att ta del av körledarens intentioner och att otränade körsångare inte ska deltaga vid framträdanden. Motiveringen är att  risken är stor att kvalitén på sångerna blir lidande.


12.Nästa möte blir den 25 april 2016


13.Avslutning. Ordförande tackade deltagarna och avslutade mötet.

Protokollet justeras


Mötessekreterare   Mötesordförande                   Justeringsman

Bo Hedlund    Sven-Åke Zakrisson                   Lars Wikblom


Originalet är undertecknat och finns med bilagor i därtill avsedd pärm på kontoret
Protokoll fört vid styrelsemöte BRO MANSKÖR  2016-02-22     (3 sidor)


Närvarande:

Göran Olsson ordf.     Sven-Åke Zakrisson v.ordf.      Lennart Jansson kassör          Bo Hedlund sekr.           Bengt-Erik Malmberg dirigent                 Leif Osmund ledamot    Lars Wikblom ledamot     Sven-Gunnar Persson ledamot    Carl-Henrik Lindgren adj.   Lars-Olov  Björnsson adj.


Plats:Lyran


Sammanträdesdatum:2016-02-22


Tid:17.30 – 18.45


Mötesordning.


1.Förslag till dagordning med några tillägg godkändes.


2.Sven-Åke Zakrisson valdes som mötesordförande och Sven-Gunnar Persson som justeringsman.


3. Genomgång av föregående mötes protokoll från 2016-01-25 vilket godkändes efter följande förtydligande av paragraf 7: Punkterna 7a och 7b avseende den interna bokförda hyran för BMK respektive överföring i vissa fall från andelar till gåvor gäller  från 2015 och ska båda ingå i bokslutet från detta år. Punkt 7c avseende styrelsens förslag om oförändrad medlemsavgift gäller för 2017.


4.Skrivelser (rapporter)

a)GLFS meddelar gemensam sångövning den 28 maj i Valhalla kl. 10.00-16.00 inför Sångarfesten Skutskär. Mat medtages enskilt.


b)Planeringen av vårt 110-års jubileum den 17 juni kl. 17.00 i Lyran 2017 fortskrider. Representanter från BMK har träffat PO Lund och diskuterat upplägget. Information och inbjudan ska snart utgå till andra manskörer.5.Programrådet

a)Protokollet från senaste programrådsmötet gicks igenom. Det handlar om Bellmanföreställningen. (se bilaga 1)

b)Nästa programråd 7 mars.


6.Ekonomi

a)Saldot idag är 206.528,76 kr rapporterade kassören Lennart J.


7.Inför årsmötet

a)Verksamhetsberättelse presenteras och undertecknas. Årsmötet är planerat till den 21 mars och även denna gång tänkt att äga rum på en Vikingfärja på Ålands hav. Efter vår käre vän och dirigent Martin Embretzéns plötsliga och tragiska bortgång så diskuterade styrelsen om båtresan ska genomföras eller om årsmötet hålls i Lyran. Beslöts att ta upp frågan med körmedlemmarna på övningen samma kväll under övningen (22 febr). De som fullt förståeligt avstår resan meddelar reseledaren senast tisdag 23 februari. Blir det färre än 35 resande så inställs resan.


b)Ekonomisk förvaltning. Revisorerna har inkommit med synpunkter på bokslutet för 2015. Nya fakta har framkommit och visar på att rutiner med kontanter vid konserter och framträdanden måste ses över och förbättras. Bokslutet för 2015 kommer därför att justeras och meddelas innan årsmötet.8.Uppvaktningar. Mats Isberg fyller 75 år den 4 mars.


9.Övrigt

a)Arkivering. Gunnar K och Bosse H ska försöka skapa ordning i pärmarna för olika protokoll. Hur gör vi med gamla dokument? Lasse W berättade om Arkiv Gävleborg där man för en relativt liten slant kan förvara gamla dokument i brandsäker miljö.


b)I sorgen efter Martin Embretzéns alltför tidiga bortgång diskuterade styrelsen det uppkomna läget. Vem eller vilka kan fortsätta det fina arbete som Martin gjorde måndag efter måndag. En kör utan dirigent kan inte fortsätta existera. Bengt-Erik Malmberg ställer förtjänstfullt upp och övar vårsånger med kören inför sista april. Kekke Lundberg och Mats Grundström ska tillfrågas om intresse att därefter leda kören. Även andra möjligheter kan komma ifråga.


c)I det uppkomna läget beslöt styrelsen att ställa in Bellmanföreställningen tillsammans med Sandvikens manskör den 12 mars. Vi skjuter på föreställningen till ett senare tillfälle. Många har ju lagt ner ett stort arbete redan och den kommer att genomföras då det är lämpligt. Det känns tungt att stå på en scen nu och CM Bellmans texter berör ju oss på ett särskilt sätt just nu. Sandvikens manskör underrättades och man förstod att vi ställer in den planerade föreställningen i mars.


d)Hur gör vi på längre sikt med kören? Hur föryngrar vi och hur fixar vi en dirigent? Vi kanske kan samarbeta eller slå ihop oss med andra körer. Diskussionen lär fortsätta.


10.Nästa möte blir den 14 mars 2016


11.Avslutning Ordförande tackade deltagarna och avslutade mötet.

Protokollet justeras


………………………………………………………..          ………………………………………………………………

Mötessekreterare           Mötesordförande

Bo HedlundSven-Åke Zakrisson


………………………………………………………….

Justeringsman

Sven-Gunnar Persson

Originalet är underskrivet och finns i därtill avsedd pärm med bilaga på kontoret i Lyran
Protokoll fört vid styrelsemöte BRO MANSKÖR     2016-01-25    (3 sidor)


Närvarande:


Göran Olsson

Sven-Åke Zakrisson

Lennart Jansson

Bo Hedlund

Martin Embretsén

Leif Osmund

Lars Wikblom

Sven Gunnar PerssonPlats:Lyran

Sammanträdesdatum:2016-01-25

Tid:17.30 – 18.45
Mötesordning.


1.Förslag till dagordning med några tillägg godkändes.


2.Sven-Åke Zackrisson valdes som mötesordförande och Leif Osmund som justeringsman.


3. Genomgång av föregående mötes protokoll från 2015-12-07 vilket godkändes.


4.Skrivelser (rapporter)

a)Sundsymposiet 2016 äger rum 10.00 -16.00 den 30 januari i Kanalkyrkan. 19 korister från BMK anmälda och dessa ska ta med sig sin gröna sångbok till kursdagen.


b)Bellmankonsert lördagen den 12 mars i Lyran tillsammans med Sandvikens Manskör. SMK har godkänt våra fyra sånger: Nota bene, Hör i Orfei drängar, Klinga nu och Joakim uti Babylon. SMK sjunger sex sånger själva.


c)Fortsatt planering inför 110 års jubiléet i Lyran 2017. Göran Olsson, Lennart Jansson och Leif Osmund deltar i ett planeringsmöte med Per-Olov Lund i Valhalla onsdagen den 3 februari kl 20.00.


d)Det har inkommit ett styrelseprotokoll från GLFS 20160119 som i stort sett handlar om Sundsymposiet. (Bilaga 1)


5.Programrådet

a)Programrådet delgav styrelsen information från senaste möte den 11 januari. (Bilaga 2)


6.Ekonomi

a)Saldot idag är 177.090,76 kr rapporterade kassören Lennart J.


7.Inför årsmötet

a)Det saknas formellt ett styrelsebeslut om den interna hyran för BMK. Frågan diskuterades och det beslöts att: den interna bokförda hyran för BMK uppgår till 30 000 kr per år.


b)Andelar i BMK.

Vid köpet av Lyran gavs möjlighet för intresserade personer att bidra med att köpa andelar i denna affärsuppgörelse, dvs att låna ut pengar till BMK. Dessa andelar bokförs som en skuld i körens balansrapport på samma sätt som lån i bank.

Om andelsinnehavare avlider ska denna fordran upptas i den avlidnes bouppteckning och fördelas enligt testamente eller bodelningshandling. Bland andelsägarna finns personer som avlidit sedan flera år tillbaka och några anspråk på förändring av innehavet har inte inkommit. Beslutades att andelar för ett värde av kr 15.000 ska nedskrivas och överföras till gåvor. Resterande andelsskuld uppgår därefter till kr 62.000.


c)Styrelsen föreslår att medlemsavgiften för 2016 är oförändrad dvs 350 kr.


d)Christer J jobbar vidare med genomförandet av själva resan från hemorten till och på färjan och tillbaka. Göran O jobbar med att få bidrag från Albert och Anna Göranssons fond för att få medel till den kombinerade planeringsresan och årsmötet. Kallelse är skriven och verksamhetsberättelse håller på att upprättas.

Resans tema är att ”Utveckla körens verksamhet” där även våra kvinnor deltar i diskussionerna. Det finns fortfarande fem platser kvar på bussen. Avgiften är 500 kr för singel och 800 kr för par ska betalas senast januari månads utgång.


8.Uppvaktningar. Inga jämna födelsedagar under perioden.


9.Övrigt

a)Erbjudande har inkommit från Al Wolmer att Harlem Blues and Jazz band kan uppträda i Lyran omkring 30 juni. Styrelsen beslöt att tacka nej till erbjudandet.


b)Tankar om framträdandena på Spelmannen och Lillvik söndagen den 24 januari. Enligt Martin E så gick körens framträdande  bra på båda ställena. Det är ju som vanligt dålig akustik och svårsjunget i lokalerna. Anslutningen av korister var god, 23 st, och då blev det mer tryck i sången. Många tyckte att det var för sent att sjunga julsånger en månad efter jul. Det är bättre att sjunga i anslutning till julen och helst före. Eftersom alla i kören är friherrar kan vi ju lika gärna sjunga en vardag om det skulle underlätta för personalen på serviceboendena.


c)SPF har årsmöte på Västerberg den 6 april. De vill att BMK underhåller max 30 minuter  efter deras lunch. Styrelsen beslöt att acceptera inbjudan och kommer att kräva 2000 kr för underhållningen.


d)Ingvar J har haft kontakt med Duke Heitger och han och hans band The Classic Jazz Quartet kommer till Lyran sista veckan i maj.


10.Nästa möte blir den 21 februari 2016


11.Avslutning Ordförande tackade deltagarna och avslutade mötet.


Protokollet justeras………………………………………………………..          ………………………………………………………………

Mötessekreterare                         Mötesordförande

Bo Hedlund                                   Sven-Åke Zackrisson


………………………………………………………….

Justeringsman

Leif Osmund